Договір співпраці

Цими умовами усі користувачі даного ресурсу висловлюють свою згоду, що він був створений і діє тільки з метою надання допомоги тим користувачам, які займаються консалтинговою діяльністю в сфері навчання і \ або будь-який інший сфері бізнесу; які зацікавлені в отриманні консультацій різного роду в сфері навчання і \ або будь-який інший сфері бізнесу; які збираються використовувати отриману інформацію виключно з метою власного розвитку, підвищення рівня навичок, перевірки виконаних або готуються до виконання робіт.

Всі матеріали, які були розміщені користувачами на даному ресурсі, і до яких у них є доступ, можуть бути використані виключно в ролі додаткового ресурсу для вирішення завдань користувача, якісного збору інформаційного матеріалу. Дані матеріали не є готовим рішенням завдань.

Користувач не зобов’язаний використовувати надані матеріали як джерело інформації, що містить думку і оцінку, з якими він не згоден. Користувач має право самостійно видозмінювати і переробляти матеріал на свій розсуд. Користувач має право створювати свої власні твори на основі отриманого матеріалу, висловлювати згоду або незгоду з висновками і позицією виконавця проєкту.

Всі проєкти, необхідні для потреб освітніх установ згідно з наукового або освітнього плану, роботодавця чи інших осіб, замовники зобов’язуються виконувати самостійно або з тієї мінімально необхідною допомогою, яка є необхідною і не зменшує частку особистого вкладу замовника на виконання проєкту.

Користувач ресурсу зобов’язується пам’ятати про норми моралі, діяти сумлінно, поважаючи свої і чужі права, не здійснювати дії, що суперечать закону.

Публічний договір надання послуг Допоміжної діяльності в сфері освіти:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується за тематичним завданням Замовника надати інформацію і (або) показати на конкретному прикладі порядок і принципи виконання письмової роботи в рамках навчального процесу, тим самим навчивши Замовника, розробивши і представивши макет (зразок) такої роботи (далі – робота).

1.2. Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх.

1.3. Цей договір є публічним договором, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання з надання послуг щодо невизначеного кола осіб, які звернулися за зазначеними послугами. Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до цього договору. За допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору є оплата (часткова і повна) Замовником замовлених ним послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Цей договір, за умови дотримання порядку його акцепту, вважається укладеним в простій письмовій формі.

ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець зобов’язаний: – розкрити принципи роботи з навчальною літературою та періодикою; – показати особливості використання і викладу навчального матеріалу при підготовці письмової роботи (компіляція, компоновка, класифікація, систематизація фрагментів з навчальної літератури, періодики та інших джерел інформації, обробка тексту і його редагування, сканування, набір); – визначити методи і методику вирішення практичних ситуацій; – підготувати макет (зразок) оформлення письмової роботи згідно загальноосвітніх вимогам.

2.2 Виконавець зобов’язується вносити необхідні корективи і доповнення в текст консультації тільки в межах виданого Замовником завдання протягом 30 днів після відправки повної версії текстової консультації. Термін внесення необхідних виправлень і доповнень Виконавцем становить від одного до п’яти днів.

2.3. У разі необхідності проведення коригувань і доповнень в представлену роботу, виходять за рамки тематичного завдання, Виконавець може виконати їх за рахунок Замовника.

2.4. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику результат роботи.

2.5. У разі необхідності Виконавець має право продовжити термін виконання роботи в односторонньому порядку до 3 банківських днів без письмового повідомлення Замовника.

2.6. Виконавець зобов’язаний здійснити всі інші дії, необхідні для виконання даного договору, передбачені законодавством, цим договором та додатками до нього.

ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник зобов’язаний на момент оформлення бланк-замовлення (тематичного завдання) повно і чітко сформулювати вимоги, а також надати іншу вичерпну інформацію, необхідну Виконавцю для надання послуг.

3.2. Замовник зобов’язується провести своєчасну оплату послуг Виконавця.

3.3. Замовник зобов’язаний вивчити представлений макет (зразок) письмової роботи і на підставі отриманої інформації і знань відповідно до чинного законодавства підготувати роботу самостійно з урахуванням вимог навчального плану та програми свого навчального закладу.

3.4. Замовник має право при наявності конкретних питань (уточнюючих, що деталізують і т.д.) звернутися за гарантійною консультацією.

3.5. Замовник зобов’язаний здійснити всі інші дії, необхідні для виконання даного договору, передбачені законодавством, цим договором та додатками до нього.

3.6. При наявності претензій по наданим послугам Замовник зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця за допомогою одного з таких способів: відправити лист поштою, протягом семи календарних днів з моменту, коли Замовнику стало відомо або повинно було стати відомим про невиконанні чи неналежному виконанні Виконавцем прийнятих на себе зобов’язань за цим договором.

ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість робіт за цим договором є договірною і визначається Виконавцем.

4.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок.

4.3. Порядок розрахунків:

4.3.1. Замовник в момент оформлення замовлення вносить передоплату в обумовленій сумі;

4.3.2. Сума, що залишилася вноситься в момент передачі Виконавцем Замовнику результатів виконаної роботи.

4.4. При зміні термінів виконання роботи з ініціативи Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися.

4.5. Повернення грошових коштів Замовнику за неналежне виконання результатів виконаної роботи Виконавцем можливий на підставі офіційного документа.

4.6. В окремих випадках Виконавець має право вимагати у Замовника передоплату своїх послуг в розмірі 100%, а в разі не згоди Замовника на цю умову відмовитися від укладення договору в односторонньому порядку.

4.7. Дострокове виконання робіт Виконавцем, а також 100% передоплата Замовником послуг Виконавця по цьому договору допускається.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ
5.1. При відсутності у Замовника критеріїв виконання роботи, структурної складової тематичного завдання у вигляді плану Виконавець виконує роботу на свій розсуд, дотримуючись лише предмету завдання і його теми.

5.2. При передачі результатів роботи Виконавцем Замовнику за допомогою електронної пошти (Е-mail) підтверджує фактом є діалогове вікно інтернет сторінки, що містить інформацію про відправку файлу роботи на електронну адресу Замовника.

5.3. У разі припинення роботи з ініціативи Замовника останній повідомляє Виконавця про причини і терміні припинення дії договору і сплачує Виконавцю обсяг вже виконаної роботи за пред’явленням Виконавцем результатів роботи. У разі припинення роботи з ініціативи Виконавця, останній повідомляє про це Замовника і повертає йому суму внесеної передоплати.

5.4. При відмові прийняти вже виконаний результат роботи з підстав, не зазначених у договорі, Замовник зобов’язується оплатити надані послуги в розмірі 100%.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.2. Виконавець не відповідає за зобов’язаннями Замовника в рамках навчального процесу в конкретному навчальному закладі.

6.3. Виконавець не несе відповідальність за збереження представлених Замовником матеріалів і документів.

6.4. У разі несвоєчасного виконання Виконавцем своїх обов’язків на строк більше 10-ти банківських днів, Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку з обов’язковим повідомленням про це Виконавця в письмовій формі. Фактично виконаний Виконавцем обсяг роботи в будь-якому процентному співвідношенні погашається за рахунок передоплати Замовника.

ФОРС МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти.

7.2. При настанні обставин, зазначених у пункті 7.1 цього договору, кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них іншу Сторону.

ІНШІ УМОВИ
8.1. Права на використання результатів роботи за цим договором в будь-якій формі належать Виконавцю та Замовнику в рівній мірі, передача результатів роботи третій стороні може бути здійснена Замовником без узгодження з Виконавцем.

8.2. У разі виникнення розбіжностей, надання послуг за Договором призупиняється до їх повного врегулювання. Всі неврегульовані розбіжності за фактом виконання Договору вирішуються з урахуванням положень цього Договору, листування сторін і відповідно до чинного законодавства України. В іншому випадку сторони мають право звернутися до суду.